STT Tên Level
1 GM 130
2 KX 130
3 Xem 130
4 YNh¤t 130
5 END 130
6 GayL÷ 130
7 T¸nhVû 130
8 NÑng 130
9 Mây 130
10 C߶ngLong 130